Енергийна ефективност


Програма Енергийна ефективност

Потребителски кредит Енергийна ефективност е целеви кредит, за финансиране на енергоефективни мерки. Кредитът е специално разработен по програма за Енергийна ефективност в дома, на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие.

Поръчай онлайн сега!

С потребителски кредит Енергийна ефективност:

* Финансирате енергоспестяващи проекти във Вашия дом;

* Получавате финансиране с лихва от 7,90%;

* Може да се възползвате от безвъзмездна помощ съответно в размер на 20% за индивидуални проекти и 30% за групови проекти, от стойността на кредитирания енергоспестяващ проект, след неговото завършване.

* Намалявате разходите си за отопление на дома;

Финасирани проекти:

* индивидуални проекти - проекти, които се реализират в еднофамилни къщи и/или индивидуално в апартаменти;

* групови проекти – проекти, които се реализират в многоетажни жилищни сгради и целят подобряване енергийната ефективност на целия обект или по-точно на общите части - фасади, външни прозорци и врати, сградни абонатни станции и др.

Финансират се енергоспестяващи проекти, само в завършени имоти, с разрешение за ползване.

Сами избирате фирмата-доставчик за Вашата енергоспестяваща мярка

Кой може да кандидатства за потребителски кредит Енергийна ефективност:

* Физически лица, самостоятелно или под формата групов проект;

* Собственици, обитатели или близки роднини на собственика/обитателя.

Потребителски кредит Енергийна ефективност, предлага две възможности:

* Потребителски кредит Енергийна ефективност

* Потребителски кредит Енергийна ефективност с обезпечение парични средства

Цел на кредита: финансиране на енергоспестяващи мерки в дома

Размер на кредита:

· до 30 000 лв., минимум 500 лв.

· до 90% от размера на депозита, при кредит с обезпечение парични средства, мин. 500 лв.

Валута: Лева или евро

Срок на кредита:

· минимум 6 месеца;

· до 120 месеца за кредит без обезпечение (макс. 60 месеца за суми до 5000 лева)

· до 60 месеца за кредит с обезпечение парични средства

Гратисен период: до 4 месеца по главницата, през който се заплаща само дължимата лихва

Лихвен процент: Лихвеният процент е променлив, формиран от 3М EURIBOR/SOFIBOR плюс надбавка

Потребителски кредит Енергийна ефективност

Срок на кредита

Лева

Евро

до 60 месеца

3M Sofibor мин.1,40%+8,20%

3M Euribor мин.0,40%+8,50%

до 120 месеца

3M Sofibor мин.1,40%+8,70%

3M Euribor мин.0,40%+9,00%

Потребителски кредит Енергийна ефективност с обезпечение парични средства

Валута

Лева

Евро

Лихвен процент

3M Sofibor мин.1,40%+6,50%

3M Euribor мин.0,40%+7,50%

Обезпечение:

 • за суми над 10 000 лева най-малко един поръчител
 • застраховка Живот, без допълнителни разходи за клиента, при кредит без обезпечение
 • при кредит обезпечен с парични средства – реален залог на депозит в Банката

Погасяване: на равни месечни анюитетни вноски

Такси и комисиони:

 • При кандидатстване: 20 лв.
 • При усвояване /еднократно от размера на кредита/:
  • 2,45% за потребителски кредит Енергийна ефективност
  • 1,00% за потребителски кредит Енергийна ефективност с обезпечение парични средства
 • Месечна такса управление за потребителски кредит Енергийна ефективност - 0,018% от размера на кредита

Представителен пример:

· Потребителски кредит Енергийна ефективност

Размер на кредита

ГПР

Месечна вноска

Общо дължими разходи

Макс. безвъзмездна помощ

Разлика в полза на клиента след приспадане разходите по кредита

5000 лева

13,68%

230,70 лева

5 679,36 лева

1000 лева

320,64 лева

2500 евро

12,9%

114,55 евро

2 820,61 евро

500 евро

179,39 евро

 • Потребителски кредит Енергийна ефективност с обезпечение парични средства

Размер на кредита

ГПР

Месечна вноска

Общо дължими разходи

Макс. безвъзмездна помощ

Разлика в полза на клиента след приспадане разходите по кредита

5000 лева

9,70%

225,91 лева

5 491,80 лева

1000 лева

508,20 лева

2500 евро

9,71%

112,95 евро

2 746,13 евро

500 евро

253,87 евро

Представителния пример се отнася за кредит със срок на изплащане 2 години, посочените по-горе лихви, такси и комисиони.Много държави по света вече разполагат със значителен потенциал за реализация на мерки по енергийна ефективност. Тя е характерна в редица области – сградния фонд, индустрията и транспорта. Въпросните държави имат полезен опит и професионален капацитет, като същевременно нарастват и възможностите за финансирането на подобен род проекти. България също е една от тези държави, което определено е предимство за страната ни. Държавните институции работят упорито и усилено за въвеждане на изискванията на европейските директиви, а също така се мобилизират и различни финансови ресурси за ускореното внедряване на енергоспестяващи подобрения в широк кръг от стопански сектори. Целите на енергийна ефективност несъмнено трябва да бъдат ясно представени, както и задълженията на страните като членове на ЕС. Във всички тези страни се работи усилено по привличането на финанси за енергийната ефективност. В България такива програми са „Регионално развитие” и „Конкурентоспособност”, като междувременно се използват и ресурсите от Международен фонд Козлодуй. Това цели мобилизация на допълнителни инвестиции от частния сектор. В подкрепа на устойчивото енергийно развитие непрекъснато се увеличават видовете финансови инструменти. В това число влизат преференциални тарифи за зелена енергия, целеви кредитни продукти с облекчени условия, които се предоставят както от международни, така и от местни финансови институции. Стоковите кредити за енергоспестяващо оборудване, както и финансирането от трета страна и данъчните облекчения са подобни финансови инструменти. Практически тези инструменти, които се предлагат в развитите страни от Европейския съюз, вече са достъпни и в нашата страна. Реално на тези неща може да се погледне оптимистично – че в най-скоро време страната ще навакса изоставането.

Жилищната политика е сама по себе си сложен сектор със значителни проблеми, които са се натрупали с течение на десетилетия. Стратегия „Европа 2020” вероятно също е добре позната на много от хората, които редовно следят събитията в областта на енергийната ефективностАко българските проектанти и строители, както и бизнесът и държавните и местни власти се пренастроят към прилагането на устойчиви норми, иновативни технологии и към екологично отговорни инвестиции, в срок от 7-8 години нещата със сигурност ще се променят в положителна насока. Вероятно повечето от вас, които имат интерес в областта на енергийна ефективност, следят отблизо и с интерес всички новости в тази сфера. За потребителите вероятно е добре известно, че пез юли 2011 г. беше създадена и отворена схемата „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”. Стойността на този проект възлиза на 50 млн.лева, което в действителност е една значителна финансова сума. С помощта на тези отпуснати от Европа средства със сигурност ще се осигурят половината от необходимите за реализирането на енергоспестяващи мерки в един жилищен блок. По отношение облекчаването на задължителното съфинансиране от сдруженията на собствениците, вече има избран фонд за Жилищно обновяване. Негово задължение е да предостави гарантовата помощ на ОПРР в размер на 13 млн. лева под формата на ниско лихвени дългосрочни кредити. Интерес за много хора вероятно представляват критериите, които трябва да се покрият за предоставянето на заеми и гаранции. Първият и най-важен същевременно показател е стойността на свободния доход на домакинството. Той трябва да бъде по-голям или поне равен на стойността на вноската за погасяване на кредита. Що се отнася до обезпечението, то може да бъде под различна форма. Например може да ипотекирате жилището или пък да заложите ценни книжа, поръчителство и право на застрахователно обезщетение. Също така е необходимо да нямате просрочени кредитни задължени в миналото.

Самите проблеми пък са породени от сложните взаимоотношения между държавата, общините и собствениците на етажна собственост. За да се разреши проблема с енергийна ефективност на остарелия жилищен фонд, е необходима една значителна финансова сума – вероятно поне няколко млрд.евро. Те би следвало да бъдат добре запознати с нейните цели и перспективи, които впрочем са публично достояние. Една от тях е увеличаване на ефективността с 20 %, както и намаляване с толкова процента на емисиите от вредни газове в рамките на Европейския съюз. В допълнените към това по данни на ЕК в настоящия програмен период едва 0.8 % от средствата от Европейския фонд за регионално развитие са използвани за мерки за енергийна ефективност от новите държави членки. Това е твърде недостатъчно, особено като се има предвид сериозният проблем, пред който е поставен жилищният фонд в някои държави, включително и България. Всичко това налага сериозно преосмисляне на целите, както и тяхното ефективно прилагане, което ще даде желаните и очаквани резултати. В настоящия програмен вид обаче, въпреки многобройните недостатъци, има и редица положителни примери. Става въпрос за държави като Латвия, Естония и Германия, които показват възможностите за европейско финансиране, което повишава енергийната ефективност в жилищните сгради. Това се постига чрез комбинираната употреба на безвъзмездна помощ и финансов инженеринг.

Предприетите стъпки до момента дават увереност в хода на преговорите по бъдещата оперативна програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. да бъде договорен значително по-голям ресурс за подобряване на енергийната ефективност не само в жилищните, но също така и в публични сгради. От последното заседание на Комитета по наблюдение на ОПРР, което се проведе през декември 2011 г. пък стана ясно, че че 42 млн.евро от освободения курс по приоритетна ос 2 ще бъдат вложени в подобряването на енергийна ефективност в образователни сгради – училища и детски градини. Всички тези мерки и решения сами по себе си говорят за развитието на нещата в положителна светлина. Без съмнение енергийната ефективност е ценен приоритет на всички държави и съответните институции работят упорито и неуморно за довеждането на нещата до успешен край. В Интернет и другите медии като телевизия и радио непрекъснато вървят дискусии и репортажи на такава тематика, защото това е много актуална тема в последните години. Като всяка друга държава в Европейския съюз, България също е изправена пред същите предизвикателства в тази област. Към тези предизвикателства спадат раздробяването на жилищния сектор, дилемата между наемане и собственост, както и несиметричността на информацията и липсата на достатъчно зрелост на пазара. Страната ни изостава в някои специфични области като жилищните регулации и институционалната рамка за управление на сградния фонд. Бавно върви и процесът по създаването на сдружения на етажната собственост. Разбира се, тези проблеми вероятно не са добре познати на обикновените хора, но за сметка на това трябва да намерят своето ефикасно решение с помощта на нужните лица и институции.


Най-четено
 • Монтаж на пвц дограма

  Много фирми извършват монтаж на пвц дограма, което е добре за всички клиенти. Преди години предлага...

 • Алуминиева или пвц дограма

  Изборът на подходяща дограма за дома или офиса несъмнено е труден, защото е необходимо тя да се вп...

 • Ремонт на ПВЦ дограма

  Нитеа е фирма, която освен многобройните услуги предлага и ремонт на пвц дограма. Понякога вашата П...

Къде се намираме

Поради невъзможността да обработим всички телефонни запитвания компетеннтно, се налага да помолим нашите клиенти: Моля, използвайте контактната форма! Ние ще се свържем с вас възможно най-бързо!

eXTReMe Tracker